> 0948 636 155 > info@ezhome.sk > Po - Pia = 10:00 - 19:00

Obchodné podmienky

01.Všeobecné ustanovenie
 
 • Nákup tovaru prostredníctvom obchodu EZhome.sk môžu uskutočňovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

02. Postup pri objednávaní
 
 • Zákazník si môže prostredníctvom obchodu EZhome.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Kúpiť.
 • Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná prostredníctvom internetového obchodu EZhome.sk. Internetový obchod EZhome.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového obchodu EZhome.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

 

 • Internetový obchod EZhome.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii svojím e-mailom.
 
03. Platobné podmienky
 
 • Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.

 

04. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
 
 
 • Internetový obchod EZhome.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od uhradenia tovaru pokial je tovar skladom
 • Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v internetovom obchode EZhome.sk ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 100€, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 100€ Prevádzkovateľ dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom Prevádzkovateľa vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.
 • V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, kurier nie je povinný vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by mal zákaznik počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Prevádzkovateľ nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

 

05. Storno objednávky
 
 
Storno objednávky zo strany zákazníka
 
 • Zákazník má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese EZhome.sk v prípade, že cena ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 50% z jeho ceny. Pri stornovaní objednávky po prevzatí tovaru, zákazník postupuje podľa článku 7.
 
Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
 
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch ak nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 30 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 
06. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
 
 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si prostredníctvom obchodu EZhome.sk kúpil tovar, ktorý už rozbalil. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese EZhome.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Prevádzkovateľovi spôsobom vopred dohodnutým s Prevádzkovateľom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, štítkami, visačkami a pod. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
 
07. Reklamačné podmienky
 
 • Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práva na opravu doruči zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.
 • Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť.
 • Záručná doba je v prípade nového tovaru 24 mesiacov a v prípade používaného tovaru 12 mesiacov. Predajca môže určiť v  prípade používaného tovaru na vybrané produkty záručnú dobu 24 mesiacov.
 • Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.
 • Reklamáciu môže kupujúci uplatniť  odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou). Predávajúci ani záručný servis nezodpovedajú za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti kupujúcemu doporučujeme vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.
 • Na zariadenie, ktoré bolo pri prijatí na servisný úkon poškodené tekutinou a následne opravené sa záruka nevzťahuje. Pri zjavne neopodstatnej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou  vznikli.

 

 • V prípade, ak reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením tovaru, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nevhodným ošetrovaním výrobku, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

V prípade poškodenia záručnej plomby na produkte alebo na servisovanom zariadení (pečatná fólia s logom spoločnosti) zaniká nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe.

Produkt bol vložený do nákupnej tašky.


©2016 Z-wave s.r.o.

 

Podporte nás na Facebooku
Podporte nás na Facebooku
Nájdete nás aj na Facebooku

Pravidelne Vás tam informujeme o novinkách v našej ponuke a môžete sa tam na nás obrátiť s Vašimi otázkami.

https://www.facebook.com/EZhome.sk
Kontaktujte nás